» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza > Zadania

Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;
2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych;
3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby;
4) wykonywanie czynności ratowniczych przy prowadzeniu działań w ramach pomocy wzajemnej poza własnym obszarem działania;
5) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
6) wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;
7) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;
8) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń;
9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach;
10) prowadzenie doskonalenia zawodowego;
11) udział w aktualizacji:
a) stanu gotowości operacyjnej,
b) procedur ratowniczych,
c) dokumentacji operacyjnej;
12) przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych, w szczególności w zakresie rozpoznawania możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,
13) utrzymywanie gotowości operacyjno-technicznej do prowadzenia działań ratowniczych,
14) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych;
15) organizowanie toku służby zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym rozkładem dnia,
16) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu (niewymagających interwencji serwisu) będącego na wyposażeniu jednostki,
17) wykonywanie oraz współdziałanie w organizowaniu okresowych badań sprzętu, urządzeń,
18) prowadzenie dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
19) realizowanie zajęć sportowych zmierzających do podnoszenia sprawności fizycznej strażaków pełniących służbę w jrg,
20) organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego strażaków jrg w tym zajęć wychowania fizycznego,
21) prowadzenie szkolenia i doskonalenie funkcyjnych członków ochotniczych straży pożarnych,
22) systematyczne analizowanie potrzeb jrg w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie priorytetów w tym zakresie,
23) wypracowanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego przy współudziale zainteresowanych komórek organizacyjnych.2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka