» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Do zadań sekcji ds. kwatermistrzowskich należy w szczególności:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;
2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
3) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
4) prowadzenie obsługi socjalnej w zakresie dopłat do wypoczynku i przejazdu na koszt PSP dla strażaków oraz obsługi socjalnej emerytów i rencistów w zakresie pośrednictwa w uzyskaniu zapomóg;
5) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
6) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
7) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;
8) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
9) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
10) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
11) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
12) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
13) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;
14) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
15) współdziałanie z jrg w sprawie ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
16) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
17) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
18) organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
19) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
20) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
21) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
22) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
23) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
24) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
25) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
26) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.
27) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności przewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
28) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
29) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki.2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka