» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Sekcja ds. Finansów > Zadania

Do zadań sekcji ds. finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową Komendy;
2) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
3) planowanie budżetu Komendy, a w szczególności:
a) opracowanie materiałów do projektu budżetu,
b) opracowanie budżetu Komendy,
4) prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,
e) prowadzeniu obsługi kasowej Komendy,
f) rachubie płac.
6) analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy;
7) prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
8) prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
9) nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy; prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka