» Misja
» Teren działania
» Wyposażenie
» Regulamin organizacyjny
» Składniki majątku
» Historia
» Kierownictwo Komendy
» Kontakt
» Organizacja KP
» Emeryci
» Przepisy prawne

» Dowództwo JRG
» Podział bojowy
» Wyposażenie
» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

» Zadania
» Kontakt

Komenda Powiatowa PSP w Brzesku > Przepisy prawne


Ważne akty prawne wchodzące w zakres ochrony przeciwpożarowejUstawa o ochronie przeciwpożarowej
Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej
Ustawa Prawo Budowlane
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ...
Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ...
Rozporządzenie w sprawie zaopatrzenia wodnego oraz dróg pożarowych
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych
Rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
Ustawa Prawo ochrony środowiska
Ustawa o lasach
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP2007-2012 Komenda Powiatowa Państwej Straży Pożarnej w Brzesku.
www.straz.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzeskustatystyka