motto

Sekcja ds. finansów

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Janas

Starszy Inspektor
mgr inż. Monika Mikulska


Tel. (014) 68 65 010; wew. 22
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:

 • jjanas@straz.brzesko.pl
 • mikulska@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. finansów należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru w imieniu Komendanta nad gospodarką finansową Komendy;
 • przestrzeganie dyscypliny budżetowej;
 • planowanie budżetu Komendy, a w szczególności:
 • opracowanie materiałów do projektu budżetu,
 • opracowanie budżetu Komendy,
 • prowadzenie rachunkowości Komendy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Komendy,
 • zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Komendę,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 • prowadzeniu obsługi kasowej Komendy,
 • rachubie płac.
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Komendy;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej;
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych);
 • nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku Komendy; prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych.