motto

Sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych

Kierownik Sekcji
mł. bryg. mgr Władysław Świder

Starszy Technik
mł. asp. mgr Dominik Machał

Tel. (014) 68 65 010; wew. 23 lub 31
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:

  • wswider@straz.brzesko.pl
  • dmachal@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych należy w szczególności:

1) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych; 
2) współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń; 
3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu; 
4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; 
5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń; 
6) wstępne ustalenie nieprawidłowości, które przyczyniły się do powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się;
7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych; 
8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych; 
9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
10) przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych; 
11) przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów; 
12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę prawo ochrony środowiska; 
13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego; 
14) współdziałanie w zakresie szkolenia członków OSP i doskonalenia zawodowego strażaków KP; 
15) udział w uzgadnianiu planów ewakuacji obiektów i zbiorów zabytkowych; 
16) analiza stanu wyposażenia obiektów w instalacje sygnalizacyjno alarmowe oraz stopnia wdrażania monitoringu pożarowego jak również dokonywanie oceny funkcjonowania systemów monitoringu pożarowego; 
17) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej Komendy przez rzecznika prasowego.

Do zadań sekcji ds. kontrolno - rozpoznawczych należy również pełnienie funkcji:

  • Powiatowego Kordynatora Ratownictwa Medycznego PSP
  • Oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP

DRUKI DO POBRANIA

docx
Zawiadomienie o zakończeniu budowy - dla inwestora
docx
Prawa i obowiązki kontrolowanego
docx
Dokumenty wymagane podczas kontroli