motto

Sekcji ds. organizacyjno - kadrowych

Kierownik Sekcji
asp. sztab. Iwona jakubas

Starszy Technik
mł. ogn. mgr Urszula Kępa

Tel. (014) 68 65 010; wew. 13 lub 14
Fax. (014) 68 65 012

e-mail:  

 • ijakubas@straz.brzesko.pl
 • ukepa@straz.brzesko.pl

Do zadań sekcji ds. organizacyjno - kadrowych należy w szczególności:

 • realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;
 • organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;
 • opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych komendanta powiatowego;
 • prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;
 • organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowanie procesu naboru do służby i pracy w KP PSP,
 • przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;
 • organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;
 • prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego.
 • realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego;
 • przygotowywanie zakresów czynności dla zastępcy komendanta powiatowego, kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostki ratowniczo – gaśniczej;
 • opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;
 • opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;
 • ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;
 • prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej;
 • sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;
 • analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.
 • prowadzenie spraw w zakresie przyznawania zapomóg strażakom PSP;
 • prowadzenie spraw dot. badań kierowców pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym i ustawą o ruchu drogowym,