motto

Wydział ds. operacyjno szkoleniowych

Naczelnik Wydziału
bryg. mgr inż. Wojciech Podleś

Tel. (014) 68 65 010; wew. 18
Fax. (014) 68 65 012
e-mail:

 • wpodles@straz.brzesko.pl

Dyżurni Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego 

 • kpt. mgr Paweł Machał
 • asp. sztab. Łukasz Litwora
 • asp. sztab. mgr Marek Śmietana
 • asp. sztab. mgr Wiesław Kowalczyk
 • st. asp. Krzysztof Baran

Do zadań wydziału ds. operacyjno - szkoleniowych należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych; 
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja; 
 3. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych; 
 4. analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo - gaśniczych i innych podmiotów KSRG oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie; 
 5. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa; 
 6. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSRG, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń; 
 7. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze powiatu oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania; 
 8. nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg i innych podmiotów krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie; 
 9. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych; 
 10. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych; 
 11. przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich; 
 12. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g; 
 13. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g na obszarze działania; 
 14. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową; 
 15. bieżące informowanie nieetatowego rzecznika prasowego komendanta o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych; 
 16. współudział w opracowywaniu opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów oraz imprez masowych; 
 17. systematyczne analizowanie potrzeb KSRG szczebla powiatowego w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie priorytetów w tym zakresie; 
 18. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego przy współudziale zainteresowanych komórek organizacyjnych; 
 19. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i jednostek KSRG na obszarze powiatu; 
 20. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa; 
 21. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSRG na obszarze powiatu; 
 22. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej; 
 23. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione; 
 24. nadzór nad zapewnieniem niezawodnego działania łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; 
 25. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa innych zadań z zakresu ochrony ludności; 
 26. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności na obszarze działania komendy powiatowej; 
 27. sporządzanie informacji i analiz z zakresu łączności, 28) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych; 
 28. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej; 
 29. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej/miejskiej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione; 
 30. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej; 
 31. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności; 
 32. prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów. 
   

Zadania Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

 1. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualne przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb; 
 2. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu; 
 3. przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie informacji ze zdarzeń –meldunków, o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zdarzeń i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa, obsługa urządzeń monitoringu pożarowego; 
 4. dokonywanie bieżącej oceny powiatu w zakresie występujących pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz jego operacyjnego zabezpieczenia; 
 5. przyjmowanie i rejestrowanie bieżących meldunków o stanie sił i środków PSP oraz jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo– gaśniczego i przekazywanie tych informacji do wojewódzkiego stanowiska koordynacji ratownictwa; 
 6. współdziałanie z innymi instytucjami powiatowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania; 
 7. dysponowanie siłami i środkami PSP, jednostkami wchodzącymi w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz innymi jednostkami na terenie powiatu wg ustalonych zasad dysponowania; 
 8. prowadzenie ewidencji powiatowych specjalistów oraz dysponowanie nimi wg odrębnych ustaleń; 
 9. powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu, alarmowanie członków sztabu kierującego działaniem ratowniczym; 
 10. prowadzenie, obsługa i aktualizacja komputerowych baz danych; 
 11. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Powiatowego Stanowiska Kierowania.